Novedades

Check out market updates

Efectul a fost cel mai puternic la utilizatorii de metotrexat (HR 0,52, IC 95% 0,34-0,82)

Efectul a fost cel mai puternic la utilizatorii de metotrexat (HR 0,52, IC 95% 0,34-0,82)

În cele dou? studii care au examinat efectele TNF-Is asupra DMO la pacien?ii cu SA, pacien?ii au fost urm?ri?i timp de 24 pân? la 30 de s?pt?mâni ?i li s-a administrat tratament pe durata observ?rii.

Dintre cele ?apte studii care au examinat efectele utiliz?rii glucocorticoizilor asupra DMO în RA, durata de urm?rire a variat de la 20 de s?pt?mâni la 2 ani.

Dup? cum au observat anchetatorii, utilizarea TNF-I la pacien?ii cu RA nu p?rea s? aib? niciun efect semnificativ asupra pierderii osoase sistemice https://harmoniqhealth.com/ro/suganorm/ pe baza m?sur?torilor DMO în coloana lombar? ?i ?old.

"Acest lucru este contrar efectului pozitiv asupra metabolismului osos pe care ne a?teptam s?-l vedem cu TNF-Is," ei noteaz?.

Pe de alt? parte, niciunul dintre studiile privind TNF-Is nu a fost inclus în meta-analiza studiat? osteoporoza ca rezultat primar, iar studiile ar fi putut fi prea scurte pentru a demonstra modific?ri semnificative în DMO, observ? ei.

În AS, utilizarea TNF-I a fost asociat? cu cre?teri atât ale coloanei vertebrale lombare, cât ?i ale DMO ale ?oldului.

Din nou, autorii avertizeaz? c? DMO la nivelul coloanei lombare ar putea fi fals crescut? la pacien?ii cu AS datorit? prezen?ei sindesmofitelor, în special la pacien?ii cu boal? avansat?.

Cu toate acestea, faptul c? pacien?ii cu AS care au primit terapie cu TNF-I au avut, de asemenea, o cre?tere a DMO a ?oldului sugereaz? c? utilizarea TNF-1 îmbun?t??e?te metabolismul osos în AS, deoarece ?oldul nu este afectat de sindesmofite.

"Nu exist? dovezi suficiente care s? sugereze c? medicamentele antireumatice pot atenua pierderea osoas? inflamatorie sistemic? ?i pot înlocui medicamentele obi?nuite de protec?ie a oaselor," conchid autorii.

"În plus, unii dintre pacien?ii din aceste studii au folosit agen?i de protec?ie osoas?, astfel încât efectele medicamentelor studiate … nu pot fi determinate independent.

"[Deci] se recomand? [înc?] s? se respecte ghidurile obi?nuite pentru prevenirea ?i gestionarea osteoporozei [acest] grup de pacien?i."

Dezv?luiri

Dr. Siu nu a avut nicio dezv?luire financiar?.

Metaanaliza s-a bazat pe recomand?rile f?cute la o ?edin?? privind gestionarea comorbidit??ilor sponsorizate de AbbVie, iar AbbVie a acordat finan?are ini?iativei grupului care a dus la dezvoltarea acestei lucr?ri.

Sursa primara

Îngrijirea artritei & Cercetare

Referin?? surs?: Sui S ?i colab "O meta-analiz? a inhibitorilor factorilor de necroz? tumoral? ?i a glucocorticoizilor asupra densit??ii osoase în studiile privind poliartrita reumatoid? ?i spondilita anchilozant?" Arth Care Res 2014; DOI: 10.1002 / acr.22519.

Reumatologii ar trebui s? fie în alert? special? pentru viitoarea progresie radiografic? la pacien?ii de sex masculin HLA-B27 pozitivi ?i la cei cu un nivel existent mai ridicat de afectare a coloanei vertebrale în spondilita anchilozant? (AS), potrivit datelor prospective de 12 ani din Rezultatul european în Spondilita anchilozant? interna?ional? Studiu (OASIS).

În prima investiga?ie longitudinal? a evolu?iei daunelor radiografice la nivel de grup, OASIS a constatat c? progresia structural? a fost în mare parte imprevizibil? la indivizi, adesea alternând cu perioade de accelera?ie ?i pauz?. Poate s? apar? atât la începutul cât ?i la boala avansat? la pacien?ii la vârste mai în vârst?. "Progresia radiografic? poate fi subestimat? dac? datele sunt prezentate la nivel de grup ca o medie liniar? de o unitate mSASSS [Scorul modificat Stoke Ankilozant Spondilit? Spinal?] pe an," au scris autorii într-un studiu publicat pentru prima dat? online în Annals of the Rheumatic Diseases pe 16 august 2013.

În timp ce progresia la pacien?ii individuali a fost foarte variabil? ?i a ap?rut la pacien?ii cu decenii de durata a simptomelor, progresia medie pe 2 ani a fost de 2,0 (3,5) unit??i mSASSS). Aproximativ un sfert dintre pacien?i nu au prezentat nicio progresie.

Condus de Sofia Ramiro, candidat la doctorat în reumatologie, de la Centrul Medical Academic al Universit??ii din Amsterdam, studiul a urm?rit 217 de pacien?i AS consecutivi din Olanda, Belgia ?i Fran?a începând din 1996. Cohorta era 70% b?rba?i ?i 83% HLA-B27 pozitiv, cu o vârst? medie de 43 de ani, un timp mediu de la debutul simptomului de 20 de ani ?i o durat? medie a bolii de 11 ani, dar în unele cazuri durata simptomelor de peste 40 de ani.

Datele clinice au fost colectate la fiecare 6 luni pân? în anul doi, apoi anual pân? în anul patru, ?i bienal dup? aceea. Radiografiile cervicale ?i lombare (total 809) au fost realizate bienal în decurs de 12 ani, pentru un total de ?apte puncte de timp posibile pe pacient.

Cu 186 de pacien?i evaluabili, radiografii cu 0 ?i 1; >2; >1 ?i 3 ?i 5.

În ciuda variabilit??ii individuale, timpul a fost asociat pozitiv cu daune într-un mod liniar ?i la o rat? de 0,98 mSASSS unit??i pe an. Progresia radiografic? a fost mai rapid? la b?rba?i decât la femei (1,11 fa?? de 0,69 mSASSS unit??i / an) ?i la pacien?ii HLA-B27 pozitivi (1,03 fa?? de 0,70 mSASSS unit??i / an). Progresia a fost, de asemenea, mai rapid? la cei cu un mSASSS de baz? de >10 – valoarea median? a popula?iei – comparativ cu P = 0,17).

În plus, progresia a fost mai mare la pacien?ii care au fost vreodat? expu?i la inhibitori ai factorului de necroz? tumoral? comparativ cu cei niciodat? expu?i (1,54 fa?? de 0,82 mSASSS unit??i / an; interac?iunea P = 0,041). A fost independent de tratamentul cu AINS, de manifest?rile legate de boli, cum ar fi psoriazisul ?i uveita, ?i de antecedentele familiale AS. Nu a diferit între primul ?i al doilea 6 ani de urm?rire.

"În mod remarcabil, progresia radiografic? pare a fi complet independent? de boal? sau durata simptomelor," Ramiro a declarat pentru MedPage Today. "Perioadele de progresie abrupt? pot fi g?site în orice moment în cursul bolii, chiar ?i decenii dup? apari?ia bolii ?i dup? perioade de pauz? relativ? sau complet?." HLA-B27-b?rba?i pozitivi ?i pacien?i cu scoruri ini?iale mSASSS de >10 prezint? un risc mai mare de progresie.

Dezv?luiri

Finan?area a fost asigurat? printr-o subven?ie Fundacao para a Ciencia e Tecnologia.

Autorii nu au raportat interese concurente.

Sursa primara

Analele bolilor reumatice

Referin?? surs?: Ramiro Sofia ?i colab "Evolu?ia leziunilor radiografice în spondilita anchilozant?: o urm?rire prospectiv? de 12 ani a studiului OASIS" Ann Rheum Dis 2015; DOI: 10.1136 / annrheumdis-2013-204055

Utilizarea de medicamente antireumatice conven?ionale care modific? boala cronic? (cDMARD) a fost asociat? cu un risc cu 40% mai mic de demen?? (aproape 50% cu utilizarea metotrexatului), potrivit cercet?torilor britanici care au analizat pacien?ii cu artrit? reumatoid? (RA) din baza de date clinic? pentru cercetarea practicii din Marea Britanie

Ace?tia au comparat 3.876 de utilizatori de cDMARD cu 1.938 de neutilizatori în rândul RA incident ?i au g?sit un risc redus de demen?? (raport de pericol 0,60; IC 95% 0,42-0,85). Efectul a fost cel mai puternic la utilizatorii de metotrexat (HR 0,52, IC 95% 0,34-0,82).

Aceste rezultate sugereaz? un nou rol terapeutic poten?ial pentru DMARD ?i posibila contribu?ie a inflama?iei asupra demen?ei.

Jack Cush, MD, este directorul reumatologiei clinice la Institutul de Cercetare Baylor ?i editor executiv al RheumNow.com. O versiune a acestui articol a ap?rut pentru prima dat? pe RheumNow, un site de ?tiri, informa?ii ?i comentarii dedicat domeniului reumatologiei. Înregistra?i-v? pentru a primi gratuit buletinul informativ de reumatologie.

Sursa primara

Alzheimer & Demen??

Referin?? surs?: judec?torul A ?i colab "Efectul protector al medicamentelor antireumatice asupra demen?ei la pacien?ii cu poliartrit? reumatoid?" Alzheimers Dementia 2017; DOI: 10.1016 / j.trci.2017.10.002 /

Beneficiul poten?ial al acidului hialuronic intraarticular (IAHA) a devenit din ce în ce mai controversat de la recomand?rile din 2013 ale Asocia?iei Americane a Chirurgilor Ortopedici (AAOS) c? acestea nu trebuie utilizate pentru osteoartrita genunchiului. AAOS ?i-a bazat recomand?rile pe prelucrarea datelor din anumite studii publicate, folosind o metod? statistic? care a necesitat o îmbun?t??ire minim? din punct de vedere clinic, a?a cum este descris de Tubach ?i asocia?i.

În contrast, Bannuru ?i asocia?ii au g?sit acidul hialuronic intraarticular ca fiind destul de eficient, folosind o metod? statistic? diferit? care utilizeaz? compara?ii indirecte, o meta-analiz? a re?elei. A?a cum este descris într-un editorial, meta-analiz? de re?ea "permite anchetatorilor s? cuantifice eficacitatea relativ? a tratamentelor obi?nuite comparativ între ele ?i cu placebo, ceea ce ofer? o bun? valoare pentru stabilirea eficacit??ii relative."

În aceast? ultim? analiz?, IAHA a avut cea mai mare dimensiune a efectului (0,63) în compara?ie cu placebo oral, de aproape 1,5 ori mai mare decât cea a naproxenului (0,38) ?i de 3,5 ori cea a acetaminofenului (0,18), care a avut în mod surprinz?tor cea mai mic? dimensiune a efectului. Autorii studiului subliniaz? c? un "efect placebo [intraarticular] integrat" poate contribui la superioritatea IAHA fa?? de medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene.

Aceast? problem? necesit? clarific?ri. Poate c? r?spunsul va veni în parte din datele din ce în ce mai mari c? acidul hialuronic intraarticular întârzie necesitatea unei interven?ii chirurgicale de înlocuire a genunchiului.

O întârziere în necesitatea interven?iei chirurgicale are implica?ii clinice ?i economice importante ?i ar aborda, de asemenea, dorin?a Administra?iei pentru Alimente ?i Medicamente de a avea înlocuire articular? ca rezultat dur în studiile care modific? boala pentru osteoartrita.

Aceast? reuniune s?pt?mânal? de ?tiri este adus? cititorilor no?tri de partenerii no?tri de la Reumatologie Re?ea, o parte a UBM Medica. (Este necesar? înregistrarea gratuit?.)

Utilizarea pe termen lung a opioidelor este frecvent? la pacien?ii vârstnici cu osteoartrit? sever? (OA), iar un studiu observa?ional amplu a documentat o varia?ie geografic? substan?ial? a utiliz?rii.

Dintre pacien?ii cu OA de genunchi sau ?old avansat înscri?i în Medicare, unul din ?ase au folosit opioide pe baz? de re?et? pentru mai mult de 3 luni în anul care a dus la înlocuirea articula?iilor, potrivit Rishi J. Desai, dr., De la Harvard Medical School din Boston ?i colegii s?i. .

?i procentul pacien?ilor care folosiser? opioide timp de cel pu?in 3 luni a variat de la 8,9% în Minnesota la 26,4% în Alabama, au raportat cercet?torii online în Artrita & Reumatologie.

Osteoartrita este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerii cronice în S.U.A. ?i, de obicei, este tratat? cu antiinflamatoare nesteroidiene, analgezice opioide ?i steroizi. Cu toate acestea, un studiu randomizat recent a constatat o lips? de superioritate în rândul pacien?ilor cu dureri de spate cronice sau OA pentru tratamente cu opioide ?i non-opioide la 1 an, iar CDC recomand? clinicienilor s? evalueze raporturile risc-beneficiu la fiecare 3 luni pentru pacien?ii care utilizeaz? opioide.

Cu toate acestea, se ?tie pu?in despre utilizarea pe termen lung a opioidelor pe termen lung la pacien?ii vârstnici cu OA. "Prin urmare, am efectuat un studiu de cohort? observa?ional într-un e?antion na?ional de înscri?i Medicare cu OA sever? pentru a descrie consumul de opiacee pe termen lung ?i pentru a evalua rolul geografiei ?i accesului la asisten?? medical? în determinarea consumului de opiacee pe termen lung," Desai ?i colegii au scris.

Comments are closed.